SP193

 

 Szkoła Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi *  Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 

  STOP PRZEMOCY W RODZINIE

800 120 002

 niebieska linia czynna całą dobę

System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus Synergia- Elektroniczny Dziennik

 

 

 Świetlica szkolna

 • Zapisy do świetlicy szkolnej - termin do 26 sierpnia 2020 r.

Obowiązujące w świetlicy SP193 w Łodzi dokumenty do pobrania:

 

 

 

Obiady szkolne

formularz zapisu na obiady (kliknij)

oświadczenie o rezygnacji z obiadów (kliknij)

UWAGA! Płatność możliwa wyłącznie za pomocą wpłaty na konto.

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty do 10-go dnia każdego miesiąca:

 • Szkoła Podstawowa nr 193 w Łodzi

56 1560   0013  2030   5884  4000   0005

 • W tytule : imię i nazwisko ucznia, klasa, za który miesiąc jest wpłata

 

 

 

Uwaga Uczniowie!!!

Regulamin zachowania się uczniów na przerwach (kliknij)

 

 

 

 Informacja dotycząca podręczników

W klasach I - VIII szkoły podstawowej podręczniki i materiały edukacyjne są darmowe (poza podręcznikami i ćwiczeniami do religii, które muszą zakupić rodzice uczniów).

 

 

 

 

 

Zadowolony Konsument - pismo gratulacyjne dyrektora generalnego projektu

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi, znajdująca się na ulicy Małej Piętnastki 1 (93-221 Łódź), reprezentowana przez dyrektora.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – pan Paweł Szczepaniak.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • - obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • - zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • - zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • - umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

3. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • - dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • - wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 

 

Nasza strona znajduje się na serwerze edukacyjnym Biura Informatyki UMŁ

www.edu.lodz.pl